Ukraina 30 PL

Yuriy Biley, Wystawa „Cel pobytu”

„Cel pobytu?” to pytanie, które Yuriy Biley słyszy za każdym razem, gdy przekracza polską granicę, chociaż od lat tutaj ma swój dom. Dwa słowa wypowiadane przez urzędnika stanowią dla przyjezdnych wstęp do migranckiej baśni o wielu możliwych zakończeniach, dla artysty za każdym razem nabierają one nowego sensu.

Data otwarcia wystawy jest nieprzypadkowa, ma ona związek z 30-leciem odzyskania niepodległości przez Ukrainę.

Dostępność: Wystawa odbędzie się na parterze. W księgarni można bezpłatnie wypożyczyć wózek oraz nauszniki wyciszające na czas pobytu w Galerii. Galeria dysponuje 6 przenośnymi pętlami indukcyjnymi.

Otwarcie tłumaczone na PJM, tłumaczenie: Łukasz Grzesiuk

Otwarcie tłumaczone symultanicznie na język angielski – prosimy odebrać urządzenie w księgarni przed wydarzeniem; tłumaczenie: Krystian Kamiński.
Wstęp wolny

______
Na wystawie Yuriy Biley prezentuje około dwustu przedmiotów przywiezionych z domu w Ukrainie do nowego domu w Polsce. Stają się one milczącymi świadkami osobistej biografii, zapisem wspomnień otoczonych osobliwą postkomunistyczną ostalgią, która przeradza się w pytanie o współczesną tożsamość. Zbiór ten tworzą książki, albumy, monety, fotografie, odzież przywieziona w walizce, stara maszyna do pisania, dokumenty, radziecki samolocik, torebka cukru i mnóstwo innych rzeczy o różnym statusie i wartości. Wśród nich także kilkadziesiąt dzieł sztuki otrzymanych od innych artystów.
Możesz wygodnie usiąść w fotelu kinowym z dawnych lat, zamknąć oczy i wsłuchać się w opowieść o każdym z tych przedmiotów. „Cel pobytu?” – pytanie mające odróżnić swoich od obcych nabiera egzystencjalnego znaczenia. Pozwala z perspektywy spojrzeć na własne dzieje i dostrzec rolę przeszłości w kształtowaniu teraźniejszości.
Prace nad projektem artysta rozpoczął w 2015 roku, w momencie przeprowadzki ze Lwowa do Wrocławia, gdzie mieszka do dzisiaj.
Pierwsza odsłona wystawy miała miejsce w maju 2019 w ZŁOTYM KIOSKU (teraz NOWY ZŁOTY) we Wrocławiu, składała się ze 105 obiektów – przedmiotów osobistych i audio opowieści o nich.
______
Yuriy Biley – urodzony w 1988 roku w Użhorodzie (Zakarpacie, Ukraina). Artysta wizualny i kurator.
Od 2015 roku mieszka i pracuje we Wrocławiu.
W latach 2003-2005 studiował w College of Arts im. A. Erdeli w Użhorodzie, a w 2011 roku ukończył studia magisterskie na Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych.
Uczestnik rezydencji artystycznych m.in. w Pradze, Amsterdamie, Warszawie i Katowicach. Jego prace prezentowane były w wielu miastach Ukrainy (Lwów, Kijów, Dnipro, Charków) i Europy (Berlin, Praga, Amsterdam, Warszawa, Lublin, Poznań, Karlsruhe). Prace artysty znajdują się w kolekcjach Muzeum Sztuki Współczesnej w Chersoniu (Ukraina) i w depozycie w Centrum rzeźby Polskiej w Orońsku.
W 2011 roku wraz z Pavlo Kovachem i Stanislavem Turiną założył galerię sztuki we Lwowie „Detenpyla gallery”. Współzałożyciel i członek Open Group (od 2012 roku). W 2013 roku Open Group było laureatem nagrody specjalnej, a w 2015 laureatem nagrody głównej PinchukArtPrize (Kijów). W 2015 roku, jako członek Open Group, brał udział w wystawie „Hope” prezentowanej w pawilonie narodowym Ukrainy na 56. La Biennale di Venezia. W 2019 roku Open Group było kuratorem ukraińskiego pawilonu w ramach 58. La Biennale di Venezia.
Od 2019 roku wraz z Magdaleną Kreis współtworzy niezależne miejsce wystawiennicze NOWY ZŁOTY (poprzednio ZŁOTY KIOSK). A od 2020 roku razem z Verą Zalutskayą i Yulią Krivich współtworzy ZA*Grupę (*zagraniczne artystki i artyści mieszkający w Polsce).
______

Yuriy Biley, “Purpose of stay”
“Purpose of the stay?” is the question Yuriy Biley hears every time he crosses the Polish border, although he has had his home here for years. For the visitors, the words spoken by the official are an introduction to a migrant fairy tale with many possible endings, each time they take on a new meaning for the artist.
The opening date of the exhibition is not accidental, it relates to the 30th anniversary of Ukraine regaining independence.
______
Opening of the exhibition
When: Tuesday, August 24, 2021, at 7:00 p.m.
Where: Galeria Labirynt, ul. ks. J. Popiełuszki 5, Lublin
Accessibility: The exhibition is held on the ground floor. At the bookstore, you can borrow a wheelchair and earmuffs for free during your stay in the gallery. The gallery has 6 portable induction loops. Opening translated into the Polish sign language (PJM); interpreter: Łukasz Grzesiuk.
Opening interpreted simultaneously into English – please pick up the device at the bookstore before the event; interpreter: Krystian Kaminski.
Admission: Free
At the exhibition, Yuriy Biley presents about two hundred items brought from his home in Ukraine to his new home in Poland. They become silent witnesses of a personal biography, a record of memories surrounded by a peculiar post-communist nostalgia, which turns into a question about contemporary identity. This collection consists of books, albums, coins, photographs, clothes brought in a suitcase, an old typewriter, documents, a small Soviet airplane, a sugar bag and lots of other things of different status and value. Among them, there are also several dozen works of art received from other artists.
You can sit comfortably in a cinema chair from the old days, close your eyes and listen to the story about each of these items. “Purpose of the stay?” – the question to distinguish those who are familiar from strangers takes on an existential meaning. It allows you to look at your own history from the perspective and see the role of the past in shaping the present.
The artist started working on the project in 2015 when he moved from Lviv to Wrocław, where he lives to this day.
The first edition of the exhibition took place in May 2019 in the ZŁOTY KIOSK (now NOWY ZŁOTY) in Wrocław, it consisted of 105 objects – personal items and audio stories about them.

____
Yuriy Biley – born in 1988 in Uzhgorod (Transcarpathia, Ukraine). Visual artist and curator.
Since 2015 he has been living and working in Wrocław.
In the years 2003–2005, he studied at Adalbert Erdeli College of Arts in Uzhgorod, and in 2011, he graduated from the Lviv National Academy of Fine Arts.
Participant of artistic residencies, among others, in Prague, Amsterdam, Warsaw, and Katowice. His works have been presented in many cities of Ukraine (Lviv, Kiev, Dnipro, Kharkiv) and Europe (Berlin, Prague, Amsterdam, Warsaw, Lublin, Poznań, Karlsruhe). The artist’s works are in the collections of the Museum of Contemporary Art in Kherson (Ukraine) and in the deposit at the Centre of Polish Sculpture in Orońsko.
In 2011 together with Pavlo Kovach and Stanislav Turina, he founded an art gallery in Lviv, “Detenpyla gallery”. Co-founder and member of the Open Group (since 2012). In 2013 Open Group was the winner of a special award, and in 2015 the winner of the main award PinchukArtPrize (Kiev). In 2015, as a member of the Open Group, he took part in the “Hope” exhibition presented in the Ukrainian national pavilion at the 56th La Biennale di Venezia. In 2019, Open Group was the curator of the Ukrainian pavilion as part of the 58th La Biennale di Venezia.
Since 2019, together with Magdalena Kreis, he has been co-creating an independent exhibition space called NOWY ZŁOTY (formerly ZŁOTY KIOSK). And from 2020 together with Vera Zalutskaya and Yulia Krivich, he co-creates “ZA*Grupa” (*foreign artists living in Poland).

______

Юрій Білей, Мета перебування
„Мета перебування?” це питання, яке Юрій Білей чує кожного разу, коли перетинає польський кордон, хоча він тут живе вже багато років і має свій дім. Для приїзжих два слова, сказані прикордонником, є початком емігрантської “казки” з багатьма можливими закінченнями, для художника ці слова кожного разу набувають нового значення.
Дата відкриття виставки не випадкова, вона присвячена 30 -річниці незалежності України.
______
Відкриття виставки
Коли: вівторок, 24 серпня 2021, о 19:00
Де: Галерея Лабіринт, вул. Попелюшка 5, Люблін, Польща
Доступність: Виставка проходитиме на першому поверсі. У книгарні можна безкоштовно взяти на прокат інвалідну коляску та навушники на час перебування в галереї. Галерея містить 6 переносних індукційних петель. Відкриття буде перекладено на PJM.
Перекладач: Łukasz Grzesiuk
Відкриття буде перекладено на англійську мову – для зручності заздалегідь просимо взяти пристрій з навушниками в книгарні;
Перекладач: Krystian Kamiński.
Вхід безкоштовний.
На виставці Юрій Білей презентує близько двохсот предметів, привезених з його дому в Україні до нового дому в Польщі. Вони стають мовчазними свідками особистої біографії, записаних спогадів, оточених своєрідною посткомуністичною ностальгією, яка перетворюється на питання про сучасну ідентичність. Ця колекція складається з книг, альбомів, монет, фотографій, одягу, привезених у валізі, старої друкарської машинки, документів, радянського дитячого літачка, пакетику цукру та багатьох інших речей різного статусу та цінності. Серед них також є кілька десятків творів мистецтва, отриманих від інших художників.
Ви можете зручно сісти в крісло зі старого кінотеатру, закрити очі і послухати розповідь про кожен із цих предметів. „Мета перебування?” – питання яке нібито має захистити свого від чужого, яке набуває екзистенційного значення. І дозволяє з перспективи поглянути на власну історію і спостерігати роль минулого у формуванні сьогодення.
Художник розпочав роботу над проектом у 2015 році, коли переїхав зі Львова до Вроцлава, де живе і донині.
Перша презентація відбулась у травні 2019 року в ЗОЛОТОМУ КІОСКУ (сьогодні НОВИЙ ЗЛОТИЙ ) у Вроцлаві, і складалась з 105 об’єктів – особистих речей та аудіо історій про них.
//
Юрій Білей – народився 1988 року в Ужгороді (Закарпаття, Україна). Художник і куратор. З 2015 року живе і працює в Вроцлаві, Польща.
У 2003-2005 роках навчався в Коледжі мистецтв ім. А. Ерделі в Ужгороді, а в 2011 році закінчив Львівську національну академію мистецтв.
Учасник багатьох резиденцій, н.п. в Празі, Амстердамі, Варшаві, Любліні та в Катовіце. Його твори були представлені в багатьох містах України (Львів, Київ, Дніпро, Харків) та Європи (Берлін, Прага, Амстердам, Варшава, Люблін, Познань, Карлсруэ). Роботи художника знаходяться у колекціях Музею сучасного мистецтва у Херсоні та в депозиті в Центрі польської скульптури в Оронську, Польща.
У 2011 році разом з Павлом Ковачем та Станіславом Туріною заснував у Львові галерею «Detenpyla». Співзасновник та учасник Відкритої групи (з 2012 р.). У 2013 році Відкрита група стала володарем спеціальної нагороди, а в 2015 році – головної премії PinchukArtPrize (Київ). У 2015 році Білей в складі Відкритої групи брав участь у виставці «Надія», представленій в національному павільйоні України на 56 -й Бієнале у Венеції. У 2019 році Відкрита група була куратором національного павільйону України в рамках 58 -ї Бієнале у Венеції.
З 2019 року разом з Магдаленою Крейс він створює незалежний виставковий простір під назвою NOWY ZŁOTY (раніше ZŁOTY KIOSK).
А з 2020 року разом з Верою Залуцькою та Юлією Кривич співпрацює в ZA*Групі ( *іноземні художники, що живуть у Польщі).
Skip to content