Як польський досвід системної трансформації
підтримує демократичні зміни в Україні

18 sierpnia 2021

Як польський досвід системної трансформації підтримує демократичні зміни в Україні

Конкурс малюнків у рамках роботи над стратегією Сновська Громада, серпень 2021 року

Реформа децентралізації – один з найважливіших елементів демократичних змін, що відбуваються в Україні останніми роками. Ключовим моментом у цьому процесі стало ухвалення українським урядом та парламентом нормативно-правових актів, які дають змогу завершити процес формування одиниць місцевої адміністрації (об’єднаних територіальних громад) та проведення виборів до нових структур місцевого самоврядування у жовтні 2020 року. Водночас уряд України все ще працює над всебічною правовою базою для функціонування окремих рівнів державного управління.

Демократичні зміни в Україні підтримують багато програм допомоги різних іноземних донорів. Одним з найважливіших проєктів такого типу є довгострокова та комплексна програма DOBRE (Decentralization Offering Better Results and Efficiency), фінансована Американським агентством міжнародного розвитку (USAID). Це найбільший проект підтримки децентралізації, реалізований спільно з польською організацією. Це відповідь на найважливіші виклики, що стоять перед Україною у зв’язку з децентралізацією влади, а досвід польських реформ та досягнень польського самоврядування відіграють дуже важливу роль у цьому процесі.

Проєкт DOBRE реалізує в Україні з 2016 року міжнародний консорціум під керівництвом Global Communities. Одним з головних партнерів є Фонд розвитку місцевої демократії ім. Єжи Регульського – найдосвідченіша польська організація у сфері підтримки місцевого самоврядування.
До 2020 року програма DOBRE охоплювала 75 об’єднаних громадах, розташованих у 7 областях України: Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській, Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській та Тернопільській. 2020 року, завдяки великій зацікавленості органів місцевого самоврядування України, спонсор програми вирішив продовжити програму до 2022 року та розширити діяльність ще на 25 громад із трьох додаткових областей: Чернігівської, Чернівецької та Запорізької. Загальна кількість бенефіціарів DOBRЕ нараховує вже 100 органів місцевого самоврядування та місцевих громад!

Мета програми DOBRE полягає у підтримці та зміцненні управління на місцевому рівні, створенні кращих умов для розвитку новостворених територіальних одиниць України, збільшенні участі громадян у прийнятті рішень та забезпеченні прозорості та підзвітності дій державного управління. Проєктна діяльність здійснюється різними способами та надає новим українським територіальним одиницям всебічну методичну та фінансову підтримку.
Фонд реалізує компонент програми, який передбачає підтримку органів місцевого самоврядування України у підготовці стратегічних планів розвитку. Дуже важливий елемент цих заходів – використання методів партисипації та зміцнення довіри до нових структур місцевого самоврядування. Ефекти праці ФРМД включають, зокрема, проведення місцевого діагнозування, соціологічних досліджень, партисипативних процесів стратегічного планування, а також менторингів щодо впровадження стратегії. У попередні роки Фонд також організовував серію семінарів „Академія лідерства”, спрямованих на розвиток лідерських компетенцій представників органів місцевого самоврядування України. А ще відбувалися навчальні візити до польських гмін (аналог укр. громад). Українські гості часто наголошували на необхідності організації таких поїздок та налагодження партнерських відносин з польськими органами місцевого самоврядування. Вони пояснювали це тим, що досвід Польщі має для них не лише освітню цінність, але, перш за все, є неоціненним натхненням до діяльності у власних громадах.

Група представників українських громад під час ознайомчого візиту з питань надання публічних послуг у громадах Малопольського воєводства, вересень 2019 року

Важливо, що результати досліджень та оцінювання показують, що завдяки підтримці, наданій у рамках усієї програми DOBRE, багато аспектів функціонування органів місцевого самоврядування України, як самого апарату, так і громад у цілому, покращуються.
Фонд розвитку місцевої демократії ім. Єжи Регульського багато років підтримує демократичні зміни у багатьох країнах світу, але, все ж таки, особливо міцні зв’язки налагоджено з українськими партнерами. Завдяки цій співпраці протягом 2007-2020 років Фонд реалізував понад 50 проєктів, що охоплюють різні аспекти побудови місцевої демократії. У співпраці з українськими партнерами Фонд керується принципами аполітичності, партнерства та поваги до незалежності. Такий підхід призвів до багатьох важливих заходів, які ми сподіваємось продовжувати і в наступні роки.

Фонд розвитку місцевої демократії ім. Єжи Регульського
Команда DOBRE

Стратегічна зустріч Сновська Громада, березень 2021 року.

 

Jak polskie doświadczenia transformacji ustrojowej
wspierają przemiany demokratyczne na Ukrainie

18 sierpnia 2021

Jak polskie doświadczenia transformacji ustrojowej wspierają przemiany demokratyczne na Ukrainie

Konkurs rysunkowy w ramach prac nad strategią Snovska Gromada sierpień 2021

Reforma decentralizacyjna jest jednym z najważniejszych elementów przemian demokratycznych, jakie zachodzą w ostatnich latach na Ukrainie. Kluczowym momentem tego procesu było przyjęcie przez ukraiński rząd i parlament regulacji umożliwiających zakończenie procesu formowania jednostek administracji lokalnej (tzw. połączonych gromad) oraz przeprowadzenie w październiku 2020 r. wyborów do nowych struktur samorządowych. Jednocześnie, rząd Ukrainy nadal pracuje nad kompleksowymi ramami prawnymi funkcjonowania poszczególnych szczebli administracji publicznej.

Przemiany demokratyczne na Ukrainie wspierane są przez wiele programów pomocowych różnych zagranicznych donorów. Jednym z najważniejszych tego typu przedsięwzięć jest wieloletni i kompleksowy program funkcjonujący pod nazwą DOBRE (Decentralization Offering Better Results and Efficiency), finansowany przez Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID). Jest to największy projekt wspierający decentralizację współrealizowany przez polską organizację. Stanowi on odpowiedź na najistotniejsze wyzwania, jakie stoją przed Ukrainą w związku z decentralizacją władzy, a doświadczenia polskich reform i osiągnięcia polskiej samorządności odgrywają w tym procesie bardzo ważną rolę.

Warsztat strategiczny Snovska Gromada marzec 2021

Projekt DOBRE jest wdrażany na Ukrainie od 2016 r. przez międzynarodowe konsorcjum, którego liderem jest organizacja Global Communities. Jednym z głównych partnerów tego przedsięwzięcia jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, jako najbardziej doświadczona w zakresie wspierania lokalnej samorządności polska organizacja.

Do 2020 r. program DOBRE był realizowany w 75 tzw. połączonych gromadach, zlokalizowanych w 7 obwodach Ukrainy: dniepropietrowskim, iwanofrankowskim, charkowskim, chersońskim, kirowohradzkim, mikołajowskim oraz tarnopolskim. W 2020 r., w związku z ogromnym zainteresowaniem ukraińskich samorządów, sponsor programu podjął decyzję o jego przedłużeniu do 2022 r. oraz o rozszerzeniu działań na kolejne 25 gromad z dodatkowych trzech obwodów: czernichowskiego, czerniowieckiego oraz zaporoskiego. W sumie więc beneficjentami DOBRE jest już 100 samorządów i społeczności lokalnych!

Celem programu DOBRE jest wsparcie i wzmocnienie zarządzania na poziomie lokalnym, stworzenie lepszych warunków dla rozwoju nowo powstałych ukraińskich jednostek terytorialnych, zwiększenie zaangażowania obywateli w podejmowanie decyzji oraz zapewnienie przejrzystości i rozliczalności działań podejmowanych przez administrację publiczną. Działania projektowe są prowadzone wielotorowo i zapewniają nowym ukraińskim jednostkom terytorialnym kompleksowe wsparcie merytoryczne i finansowe.

Fundacja realizuje komponent programu polegający na wsparciu ukraińskich samorządów w zakresie przygotowania strategicznych planów rozwoju, przy czym bardzo ważnym elementem wszystkich działań jest stosowanie metod partycypacyjnych i budowanie zaufania do nowych struktur samorządowych. Efekty zrealizowanych dotąd przez FRDL prac obejmują m.in. przeprowadzenie diagnoz lokalnych, badań społecznych, partycypacyjnych procesów planowania strategicznego, a także mentoringów wdrażania strategii. W poprzednich latach, Fundacja zorganizowała również serię warsztatów pt. „Akademia Przywództwa”, których celem było rozwijanie kompetencji liderskich ukraińskich samorządowców. Odbyły się też wizyty studyjne do polskich gmin. Ukraińscy goście często podkreślali potrzebę organizacji takich wyjazdów oraz nawiązywania partnerskich relacji z polskimi samorządami. Uzasadniali, że doświadczenia naszego kraju mają dla nich nie tylko walor edukacyjny, ale przede wszystkim stanowią nieocenioną inspirację do działania we własnych społecznościach.

Grupa przedstawicieli ukraińskich gromad podczas wizyty studyjnej dot. usług publicznych w gminach województwa małopolskiego, wrzesień 2019

Co niezwykle istotne, wyniki badań oraz ewaluacji pokazują, że dzięki wsparciu zapewnionemu w ramach całego programu DOBRE, poprawie ulega wiele aspektów funkcjonowania ukraińskich samorządów, zarówno samych urzędów, jak i całych społeczności.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego od wielu lat wspiera demokratyczne przemiany w wielu krajach świata, jednak szczególnie mocne więzi łączą ją z ukraińskimi partnerami. Dzięki tej współpracy, w latach 2007-2020, Fundacja zrealizowała ponad 50 projektów obejmujących różne aspekty budowania demokracji lokalnej. We współpracy z partnerami ukraińskimi Fundacja kieruje się zasadami apolityczności, partnerstwa i szacunku dla niezależności. Podejście to owocuje wieloma ważnymi przedsięwzięciami, które mamy nadzieję kontynuować w kolejnych latach.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
im. Jerzego Regulskiego

Zespół DOBRE

Symboliczne zasadzenie Drzewa Strategii Petrykivska Gromada, maj 2019